Hokej.net Logo

Protest mistrzów Polski. Żądają powtórki meczu i odsunięcia arbitrów

Protest mistrzów Polski. Żądają powtórki meczu i odsunięcia arbitrów

GKS Tychy przegrał na wyjeździe z Comarch Cracovią 1:3, ale szefostwo trójkolorowych nie zgadza się z decyzjami arbitrów. W złożonym do spółki PHL proteście domaga powtórzenia całego czwartego meczu półfinałowego lub ewentualnie rozegrania go od 52. minuty i stanu 2:2. Działacze mistrzów Polski żądają też odsunięcia sędziów, którzy prowadzili to spotkanie. Jeśli tak się nie stanie, podejmą działania prawne.Działając w imieniu Tyski Sport S.A., na podstawie art. 8.1 Regulaminu Polskiej Hokej Ligi wnoszę protest przeciwko weryfikacji wyniku meczu półfinału fazy play-off pomiędzy Comarch Cracovia a GKS Tychy w dniu 16 marca 2021 r. w związku z ewidentnym błędem sędziowskim, który miał decydujący wpływ na wynik meczu.

W związku zpowyższym wnoszę o:

1) powtórzenie w całości meczu nr 4 półfinału fazy play-off pomiędzy Comarch Cracovia a GKS Tychy, ewentualnie: fragmentu w/w meczu od czasu 51:31 i stanu wyniku 2:2 oraz prawidłowych decyzji sędziowskich w zakresie nałożonych kar,

2) odsunięcie sędziów głównych: Michała Bacy oraz Patryka Kasprzyka oraz sędziów liniowych: Macieja Byczkowskiego oraz Dawida Pabisiaka od sędziowania meczów fazy play-off w sezonie 2020/2021.

Uzasadnienie

Przedmiotowyprotest dotyczy sytuacji z III tercji meczu półfinału fazy play-off pomiędzyComarch Cracovia a GKS Tychy w dniu 16 marca 2021 r., w okresie pomiędzy 51:15a 51:31 minutą gry.

W 51:24 minucie gry sędzia sygnalizuje karę dla zawodnika drużyny Comarch Cracovii. Zawodnicy GKS Tychy utrzymują się jednak przy krążku i po upływie 7 sekund zdobywają bramkę, która zostaje zasygnalizowana przez sędziego głównego jako bramka zdobyta prawidłowo. Po konsultacji, która następuje w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu sekund, sędziowie podejmują jednak decyzję o nieuznaniu bramki. Uzasadnieniem powyższej decyzji miała być okoliczność, iż w momencie sygnalizacji kary dla zawodnika Comarch Cracovii, jeden z hokeistów drużyny zawiniającej miał być w posiadaniu krążka. Zawodnikiem tym miał być nr 95 Damian Kapica. Tymczasem na przedstawionym do niniejszego protestu nagraniu w sposób nie budzący wątpliwości należy przyjąć, że w 51:27 minucie gry w starciu przy bandzie zawodnik ten jedynie w sposób całkowicie przypadkowy wybija krążek, który jednak zostaje utrzymany przez zawodników GKS Tychy w tercji drużyny gospodarzy, a po 4 sekundach gry trafia do bramki Comarch Cracovii.

Zgodniez przepisami gry w hokeja na lodzie, „jeśli w momencie sygnalizacji kary, drużyna zawiniająca jest w posiadaniukrążka, grę należy przerwać natychmiast.Jeśli w posiadaniu krążka jest drużyna przeciwna gra będzie kontynuowana, aż domomentu przejęcia kontroli nad krążkiem przez drużynę, na którą sygnalizowanajest kara” (art. 101 lit. „v”).

Nadtozgodnie z art. 114 przepisów gry w hokeja na lodzie:

„i.Dla większości kar, aby przerwać grę i nałożyć karę, gracz drużyny zawiniającej musi być w posiadaniu krążka i mieć go podkontrolą.

ii. Dotknięciekrążka lub odbicie się krążka od kija gracza nie oznacza przejęcia kontroli nadkrążkiem chyba, że na skutek tego kontaktu drużyna zawiniająca zdobywa gola.

iii.Jeśli drużyna zawiniająca nie jest w posiadaniu krążka sędzia unosi rękęsygnalizując karę i nie przerywa gry dopiero, gdy:

1.Drużyna zawiniająca przejmuje kontrolę nad krążkiem;

2.Krążek jest zamrożony;

3.Krążek został wystrzelony poza lodowisko;

4.Drużyna niezawiniająca popełnia wykroczenie powodujące nałożenie kary;

5.Którakolwiek drużyna popełnia uwolnienie;

6.W innym przypadku określonym przepisami.”

Natomiast zgodnie z definicjami zawartymiw art. 7 przepisów gry w hokeja na lodzie, „krążekw posiadaniu i pod kontrolą” oznacza dłuższe/przedłużone posiadanie krążka. Kontrola krążka oznacza, że graczprowadzący krążek na kiju używa swoich rąk lub stóp do utrzymania krążka wposiadaniu. Jeśli krążek dotyka innego gracza, jego wyposażenia, albouderza w bramkę lub przesuwa się swobodnie w dowolny sposób, gracz nie jestuważany dalej za posiadającego krążek pod kontrolą.

Ponadtoposiadanie krążka w/w przepis gry w hokeja na lodzie definiuje w następującysposób: „Posiadanie krążka oznacza, żegracz prowadzący krążek na kiju, celowo kieruje krążek do współpartnera lubblokuje (mrozi) krążek. Każdy przypadkowy kontakt lub odbicie od przeciwnika,bramki lub band nie stanowi posiadania krążka”.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zachowanie zawodnika nr 95 Comarch Cracovii Damiana Kapicy w żaden sposób nie wypełnia znamion „posiadania krążka” lub „kontroli krążka”, ani też żeby zawodnik ten „miał krążek pod kontrolą”. W zakresie definicji „posiadania krążka” – zawodnik ten nie prowadził krążka na kiju, a jednocześnie nie skierował celowo krążka do współpartnera (wszyscy współpartnerzy znajdowali się we własnej tercji, a przypadkowe wybicie było skierowane w stronę zawodnika GKS Tychy) lub nie blokował (mroził) krążka. W zakresie definicji „kontroli krążka” zawodnik gospodarzy w żaden sposób „nie prowadził krążka na kiju, używając przy tym swoich rąk lub stóp celem utrzymania tego krążka”. Powyższe nie budzi żadnych wątpliwości i oznacza, że zawodnik gospodarzy Damian Kapica nie posiadał krążka pod kontrolą.

Natomiast zachowanie tego zawodnika, który w sposób całkowicie niekontrolowany i PRZYPADKOWY wybija krążek na oślep, należy uznać za przypadkowy kontakt, który zgodnie ze wskazanymi definicjami nie stanowi posiadania krążka.

Powyższezachowanie zawodnika Damiana Kapicy w sposób ewidentny wypełnia znamiona art.114 lit. „ii” przepisów gry w hokeja na lodzie tj. „Dotknięcie krążka lub odbicie się krążka od kija gracza nie oznaczaprzejęcia kontroli nad krążkiem”.

Nadtonależy podkreślić, iż zgodnie z powołanym art. 101 lit. „v” tylko posiadaniekrążka przez drużynę zawiniającą powoduje przerwanie gry – które winno nastąpićNATYCHMIAST. Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka polskiego PWN”,natychmiast oznacza „w tej samej chwili, bezpośrednio po czymś”. Jeślisędziowie główni uważali, że zachowanie zawodnika Comarch Cracovii stanowiposiadanie krążka, byli zobligowani do przerwania gry w momencie zagrania przezniego krążka, a najpóźniej w chwili jego dotarcia do zawodnika GKS Tychystojącego na linii niebieskiej. Brak natychmiastowego przerwania gry należyzinterpretować w ten sposób, iż sędziowie główni przyjęli, że zachowaniezawodnika Comarch Cracovii nie stanowi „posiadania krążka”. Zmiana wykładni zachowaniazawodnika Comarch Cracovii po zdobyciu gola przez zawodników GKS Tychyabsolutnie nie powinna mieć miejsca. Decyzja podjęta po późniejszej weryfikacjijawi się jako niedopuszczalna i podjęta wbrew przepisom gry hokeja na lodzie, anadto jako wysoce krzywdząca GKS Tychy i podjęta niezgodnie z „duchem gry”.

Jako przykłady sytuacji, w których sędziowie główni przerywali grę na skutek sygnalizacji kary i wejścia w posiadanie krążka drużyny zawinionej należy wskazać sytuację z meczu 31.01.2021 przeciwko Comarch Cracovii.Należy również powołać art. 97 przepisów gry w hokeja na lodzie, który definiuje sytuacje, w których może dojść do nieuznania bramki. Zgodnie z lit. „vii”: „Sędzia główny ma prawo skonsultować z sędziami liniowymi sytuacje, które poprzedzały zdobycie bramki. Sędzia liniowy powinien przedstawić swoją wersję wykroczeń skutkującą nałożeniem Kary większej, Kary Meczu za Niesportowe Zachowanie, Kary Meczu, Kary za Niesportowe Zachowanie popełnionych przez zawodnika atakującego z pola, których nie widział sędzia główny tuż przed zdobyciem bramki, sędzia liniowy może zrelacjonować incydent i sędzia główny może zdecydować by nie uznać bramki i nałożyć kary”. Z powyższego przepisu wynika, iż sędziowie główni mogą nie uznać bramki zdobytej przez drużynę, której zawodnik w jednej z sytuacji poprzedzających zdobycie tej bramki popełnił wykroczenie. Konkludując – drużyna atakująca nie może uzyskać korzyści z akcji, w czasie której zawodnik drużyny atakującej popełnił wykroczenie. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji to nie drużyna GKS Tychy, a drużyna broniąca Comarch Cracovii popełniła wykroczenie, stąd też nie sposób przyjąć, że GKS Tychy uzyskał korzyść na skutek swojego nieprzepisowego zachowania.

Należytakże zwrócić uwagę na zachowanie zawodników i sztabu szkoleniowego ComarchCracovii po zasygnalizowaniu przez sędziego zdobycia przez GKS Tychy bramki.Zawodnicy gospodarzy, w tym przede wszystkim zawodnik Damian Kapica, w poczuciuprawidłowo zdobytej przez GKS Tychy bramki, nie protestują i zjeżdżają do boksuna zmianę. Również zachowanie trenerów Comarch Cracovii w żaden sposób niesygnalizuje, iż mogło dojść do zdobycia nieprawidłowej bramki. Comarch Cracoviajest pogodzona z tym, że GKS Tychy wyrównał stan spotkania.

Dopieropo upływie kilku sekund do sędziów głównych podjeżdża Damian Kapica, który niejest kapitanem drużyny i nie powinien bezpośrednio interweniować u arbitrów.Niestety, na skutek tej rozmowy z Damianem Kapicą, który w sposób oczywistymusiał wpływać na decyzję sędziów, arbitrzy nie uznali gola. Takie zachowanienależy uznać za niedopuszczalne i mające na celu wywarcie presji na sędziach.Poniżej wskazujemy nagranie, które potwierdza zachowanie Damiana Kapicy.Wkonsekwencji powyższego podkreślić należy, iż sędziowie główni spotkaniapodjęli błędną i skandaliczną decyzję o anulowania bramki zdobytej przez GKSTychy w 51:31 minucie gry. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, iż decyzja tamiała decydujący wpływ na wynik meczu rozegranego w ramach najważniejszejczęści sezonu (fazy play-off), albowiem utrzymaniu pierwotnej, właściwejdecyzji o jej uznaniu doprowadziłoby do stanu 2:2 w III tercji spotkania, na ponadosiem minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry – podczas gdy spotkanieostatecznie zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy.

Decyzjasędziów głównych w sposób ewidentny doprowadziła do wypaczenia wyniku mecz,albowiem w sposób bezpośredni miała wpływ na wynik spotkania, który w 51:31minucie gry powinien brzmieć 2:2. W takiej sytuacji logicznym jest, żespotkanie nie mogłoby się zakończyć rezultatem 3:1.

Powyższeokoliczności, w sposób nie budzący wątpliwości, obligują do podjęcia decyzji opowtórzeniu w całości lub fragmencie meczu nr 4 półfinału fazy play-offpomiędzy Comarch Cracovia a GKS Tychy zgodnie z wnioskiem zawartym na wstępie.

Błędna decyzja sędziów głównych oraz jej wpływ na końcowy wynik meczu powoduje również za uzasadnione przyjęcie, iż sędziowie główni Michał Baca oraz Patryk Kasprzyk oraz sędziowie liniowi Maciej Byczkowski oraz Dawid Pabisiak nie dają rękojmi prawidłowego i obiektywnego prowadzenia kolejnych meczów fazy play-off, w związku z czym uzasadnione jest wniosek o ich odsunięcie od sędziowania meczów fazy play-off w sezonie 2020/2021.

Jednocześnieoświadczamy, iż brak uwzględnienia wniosku o powtórzenie w całości meczu nr 4półfinału fazy play-off pomiędzy Comarch Cracovia a GKS Tychy, ewentualnie:fragmentu w/w meczu od czasu 51:31 i stanu wyniku 2:2 oraz prawidłowych decyzjisędziowskich w zakresie nałożonych kar – może skutkować podjęciem przez TyskiSport S.A. dalszych działań prawnych, łącznie z wystąpieniem z roszczeniem onaprawienie wyrządzonej Klubowi szkody.

Przeczytaj dodatkowo
Liczba komentarzy: 0

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się do swojego konta!
Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • botanick: Dzisiaj jest tylko jeden ze klub! POLSKA TU TU TU POLSKA!
 • hubal: no nic Panowie , pampersy gotowe ?
 • hubal: no to do horhoru czas :)
 • PEL52: Zaczynamy Polska!!!!!!!
 • botanick: Eme staniesz w raji? Weź cztery ja stawiam.
 • botanick: I orzeszki
 • emeryt: zdrowie bocie
 • Luque: Jak widać pomimo varu sędzia dalej może dawać niesłuszne rzuty karne z kapelusza...
 • emeryt: narazie autobus Czesława daje rade
 • emeryt: Arg też jakoś szału nima
 • botanick: Karny to cały obraz fify
 • botanick: Szczęsny jest WIELKI..a tak po Nim jechałem,przepraszam Wojtek.
 • Andrzejek111: Ja tam się na piłce nożnej nie znam, ale czemu gramy tylko na jednej połowie boiska?
 • Luque: Dobrze idzie...
 • Luque: Jest szansa na wygranie klasyfikacji fair play...
 • botanick: Eeech...
 • Luque: Jaka to różnica grać autobusem i odpaść, a starać się grać porządnie w piłkę i odpaść z honorem...
 • emeryt: różnica klas ale trza wierzyć
 • Luque: Czy to taki problem zagrać dobrze pressingiem dla kraju gdzie sportem nr 1 jest podobno piłka nożna?
 • botanick: Normalny kibic wierzy do końca ..
 • botanick: Nawet jak awans..to potem Francja ..
 • Luque: Hahaha... tylko FRYZJER mógł wymyślić te wyniki! Hahaha
 • emeryt: mamy to
 • Luque: Matko ale ustawka ;D
 • botanick: Nasz mecz mimo awansu to porażka,słaby.
 • emeryt: pie.olisz pan ,rasjj brakło prawda
 • botanick: Zero do sytuacji!
 • emeryt: słabo bocie ale na tyle nas stać
 • botanick: Ludzie! Czemu tak jest?! Kraj 40 milionów ludzi!
 • Luque: Eme daruj sobie, bo słabe to jest jak ten awans w stylu partaczy...
 • emeryt: po co te insynuacje o fryzjerze
 • RafałKawecki: Jeszcze tylko pyknąć FR i mamy autostradę do finału.
 • PEL52: No to teraz Francja 5-0 i do domu
 • Luque: Francja i wdoopcy 4-0, tak się nie gra w piłkę i tyle,żenada
 • emeryt: pokryć Mbape jak dach papo i jedziemy dalej
 • Luque: Im*
 • PEL52: I Lewandowskiemu postawic fotel na srodku bojska zeby sie nie zmeczyl
 • Simonn23: To chyba najgorsza drużyna w historii MŚ w fazie pucharowej xd
 • Luque: Cieszymy się, bo Reprezentacja Polski nie oddała strzału w którym bramkarz rywala chociaż się spocił?
 • botanick: Czy bramkarz z Argentyny był potrzebny? Bo 90 minut .
 • Luque: Borek: bramki oczekiwane Polska 0,38 Argentyna 3, ileś tam... o czym my tu mówimy..
 • botanick: Ale! Lepiej odpaść z Francją niż z Austaralią.
 • Luque: Te 0,38 to jest coś jak przypadkowa bramka...
 • Simonn23: Masakra jakaś, awans jest ale styl tragiczny
 • PEL52: To fakt botanick
 • Luque: Ok, czyli dalej pudrujecie tego trupa... wstyd
 • PEL52: Arabia zapier..dalala caly mecz zeby Polska przeszla dalej,a Lewus spacerowal po boisku
 • botanick: Gramy dalej..mieszane uczucia,ale gramy dalej.
 • Luque: Jeśli ktoś ma pojęcie o piłce to wie czego tutaj brakuje i co się powinno trenować w klubach...
 • Luque: Nawet przy wyrachowanej grze defensywnej
 • emeryt: repr Polski nazywasz trupem?
 • emeryt: tak bardzo nienawidzisz tego kraju,wystarczy wyjechać
 • Luque: Polski futbol nazywam trupem... za wielkie pieniądze
 • botanick: Panowie wyluzujcie..każdy by chciał dobrze.
 • Luque: Jakoś mecze Polski w hokeju dostarczają mi więcej emocji, bo nie ma tam ani wielkich pieniędzy, ani umiejętności rodem z NHL czy KHL ale chociaż jest wielka ambicja zawodników
 • emeryt: każdy widział że styl marny bocie,ale czy to powód żeby wieszać psy na repr Polski? no chyba nie
 • RafałKawecki: Loque, to tylko twoje zaangażowanie emocjonalne w hokej zmienia twoją optykę. Niektórzy piłkarze przy całej mizerii repry jakiś tam poziom reprezentują. Hokejowo jesteśmy Hondurasem.
 • emeryt: masz pilota tv luq to przełącz sobie na animal planet,po co sie męczysz
 • Luque: Eme rozumiem, że mamy chwalić dziadostwo? Bo tam nawet walki nie było tylko dreptanie...
 • RafałKawecki: Taka jest współczesna piłka. Jak byśmy postawili na walkę to byśmy skończyli z 6 zółtymi kartkami i jedna czerwoną i 5 bramkami w autobusie.
 • emeryt: Polska zabrała mundial rasij to Cie boli
 • Luque: Rafałku: Polska-Kazachstan(KHL) 3-2, Polska-Białoruś (KHL,NHL) 1-0 jakieś pytania?
 • PEL52: Rafal,jak by na hokej szla taka kasa jak na pilke to nie byli bysmy Hondurasem
 • Luque: Eme eebnij się w czoło, będzie wesoło...
 • emeryt: przez 20 lat wygrali z Biał i Kazach brawo
 • Luque: Rosja w piłce to taka Polska, co za róznica
 • RafałKawecki: Żadnych. Przelicz sobie ile jest reprezentacji w IIHF a ile w FIFA. Hokej to takie drużynowe "skoki narciarskie".
 • Luque: Tyle, że u Ruskich może więcej kasy od Gazpromu
 • emeryt: :)
 • Luque: Aczkolwiek klubowo byli dużo lepsi
 • emeryt: opowiedz o ruskiej piłce:)
 • RafałKawecki: Polacy wszystko tłumaczą kasą. Gdyby kasa grała to nie dostawalibyśmy bencków w sokera od CZ i SK bo tamtejsze ligi to przy naszej ubodzy krewni.
 • emeryt: no widzisz jak ładnie sie otworzyłeś:)
 • Luque: Liczę na 4-0 w dooope i wylot Cześka, Panie Papszun weź to Pan i grajmy w piłkę nożną (innego trenera nie mamy)
 • Luque: Fakt kasa w snookerze to jest top...
 • Luque: Jak chcesz coś o klubowej ruskiej piłce to se otwórz ranking UEFA i se zobacz jaka była różnica
 • botanick: A nie da się razem,!? Kibicować?! Normalnie,po ludzku. Stylu nie było,każdy widział ..
 • emeryt: dasfidanja tawarisz luq
 • emeryt: pa wszystkim
 • Luque: 'tawarisz' to cała odpowiedź na zagadnienie... hahaha
 • PEL52: Jedno co mnie cieszy to to ze Niemiaszki odpadly i Belgowie
 • Luque: Jak brakuje argumentów to się pisze takie głupoooty
 • Luque: Widzę Papszun też w studio plecie androny...
 • hubal: eme to jak vatycan , "perpetuum mobile" ")
 • hubal: a co ma gadać , z kim i czym zagrac Luqu
 • hubal: łamagi z tyłu grają na światowym poziomie , by coś wsadzić z przodu to tragedia
 • Luque: Hubi problem chyba taki, że podno Lewandowski i Zieliński grają w topowych klubach, a tu nawet nie idzie solidnych akcji zrobić...
 • Luque: Że pdobno*
 • Luque: podobno* ehh
 • hubal: dziady w sensie kopaczowym i bardzo dobrze opłacane przez ten biedny kraj , tyle Luqu
 • botanick: Według mnie..bogaty tatuś mówi..mój syn ma na grać..tyle
 • Luque: Botanicku tutaj można grać 'na kontrę' ale bez celnych podań otwierających po przyjęciu to nawet nie ma o czym marzyć
 • Luque: Przejęciu* (przyjęciu zresztą też)
 • hubal: i po co ta analityka .cały mało ogarniety świat to widział jak gra się w pzpenie
 • botanick: W sumie..dobrze że po awansie jest krytyka..:)
 • Luque: Jak krytykujesz to jesteś 'tawarisz' ;)
 • Luque: Bo wiadomo, jak za komuny, możesz mówić tylko dobrze albo wcale ;P
 • hubal: za taką kasę jak te łajzy dostając z naszych podatków , Ty btck bedziesz robił całe życie
 • botanick: Rozumie..i też jest mi przykro
 • botanick: Dobranoc
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2022 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe