Hokej.net Logo

Na jakim lodowisku może być rozgrywany mecz hokeja na lodzie?
 

 1. LODOWISKO

Wszystkie mecze  IIHF rozgrywane są na tafli lodu zwanej lodowiskiem, którego wymiary i specyfikacja musi odpowiadać regułom określonym przez IIHF

Nie dopuszcza się żadnych oznaczeń lodu, z wyjątkiem tych, które są przewidziane w przepisach, chyba że uzyskano pisemne pozwolenie od IIHF.

Materiały marketingowe na lodzie nie mogą kolidować z żadnymi oficjalnymi oznaczeniami lodu, które są przewidziane dla prawidłowego prowadzenia gry.

W przerwie między tercjami powierzchnia lodu powinna być oczyszczona z użyciem wody, chyba że obie drużyny ustalą inaczej.

 

 1. WYMIARY

Wymiary lodowiska powinny wynosić 60 m (197 stóp) długości i 26 m do 30 m (82 stopy do 98 stóp, 5 cali) szerokości. Narożniki powinny być zaokrąglone w łuk koła o promieniu od 7,0 m do 8,50 m (23 stóp do 28 stóp). Wszelkie odchylenia od tych wymiarów dla jakichkolwiek zawodów IIHF wymagają zgody IIHF.

Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografika.

 1. BANDY I SZYBY OCHRONNE

Lodowisko powinno być otoczone bandami. Wysokość band nad taflą lodowiska powinna wynosić 1,07 m. (42 cale). Poza oficjalnymi oznaczeniami przewidzianymi w przepisach, cała powierzchnia lodu i band powinna być koloru białego, z wyjątkiem taśmy odbojowej na dole band, która powinna być jasnożółta. Wszelkie odstępstwa od któregokolwiek z powyższych przepisów wymagają oficjalnej zgody IIHF. 

Bandy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby ich powierzchnia zwrócona w stronę lodu była gładka i wolna od jakichkolwiek przeszkód lub jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby spowodować kontuzje u graczy. 

Do band musi zostać dołączona konstrukcja ochronna zwana szybami ochronnymi, która przedłuża bandy w pionie. Wysokość szyb ochronnych nad bandami za bramkami musi wynosić 2,4 m (8 stóp) i muszą one rozciągać się co najmniej 4,0 m (13 stóp) od linii bramkowej w kierunku linii niebieskiej. Szyby ochronne muszą mieć wysokość 1,8 m (6 stóp) wzdłuż band bocznych z wyłączeniem ławek graczy. Szyby ochronne wymagane są wzdłuż ławek kar. 

Szyby ochronne oraz sprzęt utrzymujący je na miejscu powinny być odpowiednio wyścielone lub zabezpieczone oraz zamontowane na bandach po stronie zewnętrznej lodowiska. To samo dotyczy się siatki ochronnej opisanej w punkcie:

Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografiki.

Więcej informacji w Przewodniku po lodowiskach IIHF.

 

 

 1. SIATKI OCHRONNE

Siatki ochronne powinny być zawieszona na końcach lodowiska. Ich wysokość, rodzaj i sposób zawieszenia muszą być zatwierdzone przez IIHF.

Siatka ochronna musi być zawieszona nad szybą ochronną "strefy końcowej" za obiema bramkami i musi rozciągać się wokół lodowiska co najmniej do miejsca, gdzie linia bramkowa styka się z bandami.

Siatka ochronna musi być zainstalowana w taki sposób, aby chroniła widzów z górnych rzędów widowni. Wysokość siatki ochronnej jest więc uzależniona od wysokości hali lodowiska oraz ustawienia górnego rzędu ławek.

Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografiki.

Więcej informacji w Przewodniku po lodowiskach IIHF..

 

 1. LINIE

Linie bramkowe:

Czerwona linia, o szerokości 5 cm (2 cale), musi być wyznaczona na całej szerokości tafli lodu, 4,0 m (13 stóp) od każdego końca tafli lodu i kontynuowana pionowo na bandzie. Linia ta będzie określana jako "linia bramkowa". Słupki bramki i siatki powinny być ustawione w taki sposób, aby pozostawały nieruchome podczas gry..

Pole bramkowe:

Przed każdą z bramek musi zostać wyznaczony obszar zwany polem bramkowym. Obszar ten, powinien być oznaczony czerwoną linią o szerokości 5 cm (2 cali).

Niebieskie linie:

Powierzchnia lodowiska pomiędzy bramkami powinna być podzielona na trzy (3) strefy liniami o szerokości 30 cm (12 cali), koloru niebieskiego, i rozciągające się całkowicie w poprzek lodowiska, równolegle do linii bramkowych i kontynuowane pionowo w górę na bandach, nazwane "Niebieskimi Liniami". W przypadku, gdy na bandach dozwolone są reklamy, linie te muszą być zaznaczone przynajmniej na taśmie odbojowej..

Linia środkowa:

Linia o szerokości 30 cm (12 cali) i czerwonym kolorze, wyznaczona w całości w poprzek lodowiska na samym jego środku, równoległa do linii bramkowych i kontynuowana pionowo w górę na bandach, nazywana linią środkową. W przypadku, gdy na bandach dozwolone są reklamy, linia ta musi być zaznaczona przynajmniej na taśmie odbojowej.

 • Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografika..
 1. PODZIAŁ LODOWISKA

Strefa Obrony:

Ta część tafli lodu, na której znajduje się bramka, jest nazywana "Strefą Obrony" drużyny broniącej tej bramki.

Strefa Neutralna:

Środkowa część nazywana jest "Strefą Neutralną".

Strefa Ataku:

Część znajdująca się najdalej od bronionej bramki będzie nazywana "Strefą Ataku". 

 

 

 1. POLE BRAMKOWE / POLE SĘDZIOWSKIE

Pole bramkowe (wyznaczone na powierzchni lodu):

Przed każdą bramką zostanie wyznaczone za pomocą czerwonych linii pole bramkowe. 

Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografika.

Pole bramkowe / obszar:

Obszar pola bramkowego obejmuje całą przestrzeń wyznaczoną przez linie pola bramkowego i rozciąga się pionowo do górnej cześci poprzeczki. 

Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografika.

Pole sędziowskie:

Przed ławką sekretarza zawodów na powierzchni lodu wyznaczony jest półokrągy obszar nazywany polem sędziowskim. Czerwona linia o szerokości 5 cm (2 cale) i promieniu 3,0 m (10 stóp) wyznacza pole sędziowskie.

Więcej informacji znajduje się w Załączniku VI - Infografika..

 

 1. OBSZAR ZASTRZEŻONY DLA BRAMKARZA

Za każdą bramką na tafli lodu zaznaczony jest trapezoidalny obszar, zwany "obszarem zastrzeżonym dla bramkarzy”. Obszar ten wyznaczany jest pomiędzy linią bramkową a bandami przez dwie czerwone linie o szerokości 5 cm (2 cale). Zewnętrzy wymiar oznakowania wzdłuż linii bramkowej wynosi 6,78 m (22 Stopy) a wzdłuż band 8,64 m (28 stóp). Linie wyznaczające obszar wzdłuż band muszą zostać oznaczone na taśmie odbojowej. 

Więcej informacji można znaleźć w Załączniku VI – Infografiki

 1. PUNKTY I KOŁA WZNOWIEŃ

 

Punkt i koło wznowień na środku lodowiska:

Na środku tafli lodowiska należy wyznaczyć niebieski punkt o średnicy 30 cm (12 cali). Miejsce to będzie określane jako „środkowy punkt wznowień”.

Ze środka tego punktu należy wyznaczyć okrąg o promieniu 4,5 m (15 stóp) niebieską linią o szerokości 5 cm (2 cale)..

 

Punkty wznowień w strefie neutralnej:

Dwa czerwone punkty wznowień o średnicy 60 cm (24 cale) powinny zostać wyznaczone na lodzie w strefie neutralnej, 1,5 m od każdej linii niebieskiej. Te cztery miejsca będą oznaczane jako punkty wznowień w strefie neutralnej. W obrębie punktów wznowień należy wyznaczyć dwie równoległe linie 8 cm (3 cale) z obu stron punktu. Obszar pomiędzy tymi liniami powinien być koloru czerwonego, a pozostała cześć w kolorze białym. Punkty wznowień powinny być oddalone od siebie o 14 m (44 stopy) oraz znajdować się w jednakowej odległości od dłuższych band lodowiska. 


 

Punkty i koła wznowień w strefach końcowych: 

W obu strefach końcowych i po obu stronach każdej z bramek, na lodzie powinny być oznaczone czerwone punkty i koła wznowień.

Punkty wznowień powinny mieć 60 cm (24 cale) średnicy. Te cztery punkty będą określane jako „punkty wznowień w strefach końcowych”.  W obrębie punktów wznowień należy wyznaczyć dwie równoległe linie 8 cm (3 cale) z obu stron punktu. Obszar pomiędzy tymi liniami powinien być koloru czerwonego, a pozostała cześć w kolorze białym.

Koła wznowień powinny zostać wyznaczone czerwoną linią o szerokości 5 cm (2 cale) i promieniu 4,5 m (15 stóp) od środka punktów wznowień.  

W odległości 30 cm (1 stopy) od zewnętrznej krawędzi punktu wznowień należy wyznaczyć 2 czerwone linie o szerokości 5 cm (2 cale) i długości 1,2 m (4 stopy) równolegle do dłuższych band lodowiska. Linie te muszą być oddalone od siebie o 45 cm (1 stopa, 10 cali). Zaczynając od końca linii równoległej do dłuższej bandy lodowiska znajdującego się bliżej punktu wznowień, należy wyznaczyć prostopadłą czerwoną linie o szerokości 5 cm (2 cale) i długości 90 cm (2 stopy),

Więcej informacji można znaleźć w Załączniku VI – Infografiki
 

PUNKT WZNOWIEŃ NA ŚRODKU LODOWISKA PUNKT WZNOWIEŃ W STREFACH KOŃCOWYCH


 

 1. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI LODU

Niezależnie od zaplanowanych czynności związanych z czyszczeniem powierzchni lodu w przerwach w grze pomiędzy tercjami, w stosownych wypadkach należy wykonać dodatkowe czynności dotyczące odśnieżania powierzchni lodu. 

     

 

Więcej informacji można znaleźć w Regulacjach Sportowych IIHF. 

PRZEPIS 2 BRAMKI I SIATKI

 1. BRAMKI

Każde lodowisko musi być wyposażone w dwie bramki, po jednej na każdym końcu lodowiska.  Bramka składa się z konstrukcji oraz siatki.

Otwarta część bramki musi być skierowana w stronę środka lodowiska.

Bramki muszą znajdować się w każdym z końców dokładnie na środku linii bramkowej oraz muszą być zainstalowane w taki sposób, aby pozostały stabilne podczas toczącej się gry.

Dla rozgrywek najwyższych kategorii pod egidą IIHF, wymagane są elastyczne kołki utrzymujące bramkę w miejscu, które w przypadku nagłego kontaktu, pozwolą bramce wyskoczyć z wywierconych w lodzie otworów. Otwory na kołki mocujące muszą znajdować się dokładnie na linii bramkowej.

Słupki muszą mieć wymiar 1,22 m (48 cali) wysokości mierzonej od powierzchni lodu oraz być rozstawione od siebie w odległości 1,83m (72 cale) (mierzone od wewnątrz). Słupki oraz poprzeczka muszą być wykonane ze stalowych okrągłych elementów o średnicy 5 cm (2’’).

Słupki oraz poprzeczka muszą być pomalowane na kolor czerwony. Inne elementy bramki muszą być białe..

 

 1. SIATKI BRAMEK

Do każdej ramy bramki powinna być przymocowana siatka o zatwierdzonej konstrukcji, wykonana z białego nylonowego sznurka, która powinna być zamontowana do bramki w taki sposób, aby uniemożliwić krążkowi zatrzymanie się na jej zewnętrznej stronie, a jednocześnie naciągnięta w taki sposób, aby krążek pozostał w siatce.

Podstawa ramy bramki powinna być pokryta białym materiałem wyścielającym z ciężkiej tkaniny nylonowej lub ciężkiego płótna. Wyścielenie ochronne musi być zamontowane w taki sposób, aby chronić siatkę bramki przed przecięciem lub uszkodzeniem, oraz w taki sposób aby nie uniemożliwić krążkowi całkowite przekroczenie linii bramkowej. Wyścielenie ochronne powinno zaczynać się 15 cm (6 cali) od słupka w głąb bramki oraz nie powinno wystawać więcej niż 2,5 cm (1 cal) ponad podstawę ramy bramki.  

Rama bramki musi być pokryta nylonową siatką, aby całkowicie zamknąć tylną część ramy.
 

PRZEPIS 3 ŁAWKI GRACZY I ŁAWKI KAR

 

 1. ŁAWKI GRACZY

Każde lodowisko powinno być wyposażone w ławki do użytku zawodników obu drużyn. Jedynymi osobami, które mogą przebywać na lub przy ławkach graczy są ubrani zawodnicy i nie więcej niż osiem (8) osób, włączając w to trenera i niegrający sztab drużyny.

Drużyny muszą używać tej samej ławki graczy przez cały czas trwania meczu.  Zapewnione wyposażenie, w tym ławki i drzwi, musi być jednolite dla obu drużyn.

Ławki graczy powinny być umieszczone bezpośrednio przy lodzie, jak najbliżej środka lodowiska, jak to tylko możliwe. Każda z ławek graczy musi posiadać dwoje drzwi i muszą być one jednolite w umiejscowieniu i rozmiarze oraz znajdować się jak najbliżej szatni. 

Każda ławka graczy powinna mieć 10 m (33 stopy) długości i 1,50 m (5 stóp) szerokości, a gdy znajduje się w strefie dla widzów, powinna być oddzielona od nich szybą ochronną, aby zapewnić niezbędną ochronę dla Zawodników i Personelu Drużyny.

Ławki Zawodników powinny znajdować się po tej samej stronie lodowiska, naprzeciwko ławek kar i powinny być oddalone od siebie na znaczną odległość, jeśli jest to możliwe.

Uwaga: Wyznaczona Drużyna Gospodarzy ma prawo do wyboru Ławki graczy, jeśli nie jest to inaczej określone. Na Mistrzostwach IIHF, odpowiednie Ławki Zawodników zostaną przypisane do odpowiednich Drużyn.

Więcej informacji można znaleźć w Załączniku VI – Infografiki

Więcej informacji znajduje się w Regulacjach Sportowych IIHF.

 

 1. ŁAWKI KAR

Każde Lodowisko musi być wyposażone w miejsca nazywane jako „ławki kar”

Każda drużyna powinna posiadać oddzielną ławkę kar, która powinna znajdować się po przeciwnych stronach ławki sekretarza zawodów, bezpośrednio po drugiej stronie lodowiska od Ławek graczy.

Drużyny muszą używać ławki kar naprzeciwko swojej Ławki graczy i muszą używać tej samej ławki kar przez cały czas trwania meczu.

Każda ławka kar powinna mieć co najmniej 4,0 m (13 stóp) długości i 1,50 m (5 stóp) szerokości oraz powinna być oddzielona od widzów szybą ochronną, aby zapewnić graczom niezbędną ochronę.

Każda z ławek kar musi być tego samego rozmiaru i nie może być wykonana w sposób dający nierówne szanse którejkolwiek z drużyn. Ławka kar posiadać tylko jedno wejście (drzwi) służące do wyjścia na lód lub wejścia na ławkę kar, które są otwierane lub zamykane tylko przez sędziego kar. 

Na ławce kar znajdować się może tylko sędzia kar, ukarany zawodnik oraz inni sędziowie.

Więcej informacji znajduje się w Dodatku VI – Infografika


 

PRZEPIS 4 URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE I TABLICA WYNIKÓW/ZEGAR

 1. URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE

Lodowisko musi być wyposażone w odpowiednie urządzenie nagłaśniające, które będzie wydawać dźwięk automatycznie po zakończeniu każdej tercji gry. Jeżeli urządzenie dźwiękowe nie wydaje automatycznego dźwięku po upływie czasu gry, czynnikiem decydującym o tym, czy tercja została zakończona, jest tablica wyniku/czasu gry..

 

 1. TABLICA WYNIKÓW/ZEGAR

Lodowisko powinno być wyposażone w zegar elektroniczny (tablice wyniku/czasu gry) w celu zapewnienia widzom, zawodnikom, członkom sztabu drużyny i sędziom dokładnych informacji we wszystkich fazach gry, włączając w to czas pozostały do rozegrania w każdej tercji oraz czasu pozostałego do odbycia kary przez ukaranych graczy każdej z drużyn.

Tablica wyniku/czasu jest aktywowana wznowieniem gry przez sędziego na lodzie i zatrzymywany przez gwizdek sędziego na lodzie. 

Tablica wyniku/czasu powinna pokazywać czas pozostały do końca tercji lub odbywanej kary. Czas gry pozostały powinien być mierzony w dziesiątych częściach sekundy (1/10) podczas ostatniej minuty każdej tercji lub dogrywki.

 

Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • emeryt: można łowić!!!!!!
 • jastrzebie: Ciekawe czy karny Wronki był prawidłowo strzelony.
 • emeryt: Zupa w wpuść żesz tego Kowala
 • omgKsu: "Podejście" naszych zawodników do tego meczu to jest masakra 🙃🙃🙃
 • RafałKawecki: I dlatego nie chodzę na mecze z dołem tabeli :)
 • emeryt: z takim rywalem przy takim wyniku trzymanie Kowala na ławie zastanawia,chłop rdzewieje a za chwile może być mus zastąpić Kevina i znowu bedzie jazda po Robercie że nie w formie
 • RafałKawecki: Tego typu mecze jasno pokazują dlaczego PHL ma tak słabą oglądalność. No po prostu na trzeźwo się nie da.
 • Antekoś: Nowy napastnik Unii M. Silent najlepszy na tafli😂
 • swojak: Masakra, żadnej poprawy w grze. 3 przewagi, żadna nie wykorzystana. Za to w III tercji "pięknie" stracone 2 w osłabieniu.
 • emeryt: minimaliści
 • omgKsu: Dobrze że następny mecz za 2 tygodnie , może coś sie z grą poprawi bo ciężko sie to ogląda
 • Union: swojak zapomniałeś tylko, że jedna bramka strzelona w osłabieniu. Ależ ci kibice UNII to ... . O żadnej masakrze nie ma mowy. Unia ustawiła sobie wynik i tylko szaleńcy graliby jakby chodziło o puchar Stanleya. Weźcie się ogarnijcie. Trzy kropki oznaczają jedynie znak pisowni w języku polskim i proszę się niczego nie doszukiwać.
 • jastrzebie: Sędzia odgwizdał uwolnienie, a Rac oddał strzał na pustą bramkę. Czy powinien dostać karę. Bo nie dostał.
 • Zaba: Co to? Katowice wola grać z Cracovią niż z Unią? Dziwne, mając w pamięci ostatni Play Off. Ja tam mimo ostatniego finału, zdecydowanie w ewentualnym półfinale wolalbym zmierzyć się z Katowicami niż Tychami... No cóż poczekajmy do PO.
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Kara za niesportowe zachowanie.
 • wiemswoje: Zaba Katowice z taką formą muszą przejść pierwszą rundę a nie myśleć z kim zagrają potem
 • swojak: Union (jakiś świeżaczek na SB?) nie Puchar Stanleya ale przyzwoitość nakazywała grać III tercję inaczej. Zwłaszcza z dziurawym Lipińskim w bramce Sosnowca. A dzięki takiemu minimalistycznemu podejściu jesteśmy teraz na II a nie na I miejscu. I tu uprzedzę Twój tekst, że nie mogli wszystkiego wygrywać. Wszystkiego nie ale z Podhalem i Toruniem punkty oddane i teraz ich zabrakło.
 • Union: Swojak: A może i świeżak, bo jak czytam to towarzystwo wzajemnej adoracji na SB to mi się robi niedobrze. Jak Ci coś nie pasuje, nie musisz czytać moich komentarzy. Akurat Lipiński nie był taki "dziurawy" w tym meczu. Ja oczywiście też nie muszę czytać SB ale napisać to jeszcze chyba nie jest zabronione. Na koniec powiem tylko tyle tyle, to może przeanalizuj wyniki i dowiesz się, że z tzw. słabeuszami to nie tylko Unia traciła punkty.
 • Polaczek1: Union racja. Każdy tracił pkt z "dolem" tabeli. Nam zabrakło do pierwszego miejsca ( chociaż matematyczne szanse są) punktów ze stycznia z gora tabeli. Wszystkiego wygrać się nie da wiadomo moim pocieszeniem jest słaba dyspozycja w styczniu a nie końcówka lutego.
 • Polaczek1: Co do play off zdecydowanie wolałbym teoretycznie rzecz biorąc Giekse niż Tyskaczy w półfinale ;) 😉
 • PanFan1: 12 lat czeka Boston, doczeka się w tym roku ❓

  https://youtu.be/pf4oVEqeOQg
 • Beta: "jastrzebie: Cracovia specjalnie przegrała"
  rozwiń
 • hubal: się tak nie rozpędzajcie z tym półfinałem , wpierw cza się tam dostać
 • hanysTHU: Medale już rozdane.
 • hanysTHU: ...🤦
 • Beta: hanys ...jak co roku :)
 • Simonn23: ultrasi gieksy zawieszają protest, akurat na playoff :P
 • emeryt: pytanie jest jedno...z kim Unia w finale,w sumie posowałoby z Tychami bo najbliżej
 • Jersan1: Kilku mnie będzie przeklinac, kilku chwalić, obstawiam finał Craxa - Tychy ,pod warunkiem ze nie trafią na siebie w pół finale ...
 • Luque: Pytanie poza konkursem, czy w tym sezonie znowu są możliwe wybory rywala w PO czy, po prostu jest drabinka?
 • Jersan1: Wybory
 • Luque: Bezsensowny przepis, który zaprzecza rywalizacji w zasadniczym...
 • Jersan1: Oglądając wczorajszy mecz to albo trener Płachta przesadził z obciążeniami albo stary skład Katowic ma już dość sezonu.Jeśli zagrają z JKH wcale nie będą faworytem..
 • Jersan1: Luq tak się tabela układa ze nie będą wybierać tylko chyba zostaną pary jak bez wyboru
 • Luque: Cracovia raczej nie będzie kombinować i weźmie Sosnowiec, ale Unia już może wziąć Sanok, żeby nie jeździć do Torunia
 • Luque: Z drugiej strony Nasi czyli Tychy muszą wygrać ostatnie dwa mecze, bo możemy zaczynać od razu PO z Jastrzębiem
 • Simonn23: wcale sie nie zdziwie jesli JKH przejdzie Katowice
 • Simonn23: bo zapewne Tychy nie dadzą sobie wyrwać trzeciego miejsca już. Katowice same sobie są winne.
 • DwaTrzy: Luqu, do Torunia z Oświęcimia jest całe 20 minut dłużej niż do Sanoka. A końcem lutego chyba lepiej jeździć całą trase A1, niż rozbijać się po podkarpackich wioskach po zjeździe z A4
 • Luque: DwaTrzy w sumie to chyba masz rację ;)
 • Luque: Simonn23 Kato mają jeszcze 3 mecze: Podhale, Sosnowiec i Toruń, a Tychy dwa: Jastrzębie i Sanok... więc to Nasze 3 miejsce wcale nie jest takie pewne jak Nam się noga powinie np. z JKH
 • szop: Gieksa odpadnie z JKH
 • hubal: z Jastrząbkami każdy może wtopić
 • Zaba: Luque... Powiedz mi proszę w jaki sposób, cytując Ciebie... wybieranie zaprzecza rywalizacji w sezonie zasadniczym?
 • Zaba: Zaprzecza czemu? Układaniu się? Specjalnemu przegrywaniu meczy, żeby nie trafić na niewygodnego przeciwnika? Chciałbym zrozumieć dlaczego ten przepis zaprzecza rywalizacji?
 • Krzyzak81: jak slysze ze ktos nie chce jechac tam czy gdzies bo jest 600 km to mnie smiech biere ,ludzie to sa niby zawodowcy ,zeby zrobic majstra trza wygrac z kazdym
 • Luque: Żabo po prostu lepiej jak to tabela decyduje kto z kim gra, bo po to się gra ten zasadniczy, tylko tyle :)
 • PanFan1: Przepis o wyborze rywala w play-off jest niedorzeczny.
 • Zaba: Luque... po to się walxzy caly sezon zasadniczy, aby mieć lepsze rozstawienie przed play offami...
  PanFan... a poza epitetami, możesz rozwinąć na czym polega ta niedorzeczność?
  Póki co to czytam tylko, że przepis, jes glupi, niedorzeczny, wypacza rywalizację etc... Natomiast jesxcze nikt nie napisal żadnych argumentów, że przepis jest zły...
 • emeryt: Żabo jesteś prokuratorem? Każdy może mieć swoje zdanie prawda?ciągle przywołujesz sb-ków do porządku i oczekujesz wyjaśnień,pozdro,bez napinki
 • Zaba: Oczekuję merytorycznych wypowiedzi... ale masz racje... Moje oczekiwania są zupełnie bezpodstawne....
 • J_Ruutu: Przepis o wyborze rywala jest bardzo dobry, premiuje drużyny będące wyżej w tabeli i jednocześnie zmniejsza ryzyko "ustawek" w ostatnich meczach sezonu zasadniczego.
  Ale można sobie wybrać rywala "wg tabeli" - nie jest to przecież zakazane :D
 • Zaba: @Emeryt... Jak widać powyżej, jednak można merytorycznie uzasadnić swoje zdanie... 😀
 • emeryt: tym bardziej że zgodne z Twoim tokiem rozumowania,brawo
 • emeryt: jedno jest pewne kochani,w faze PO Unia wjedzie jak dzik w żołędzie
 • Luque: Wiadomo jak zgodne z moim zdaniem to merytoryczne, jak przeciwnie to są to od razu inwektywy ;P
 • Luque: No ale cóż każdy ma swoje zdanie, jakby tak nie było to życie by było nudne prawda?
 • Zaba: Luque... Litości... znasz różnicę znaczenia słów epitet i inwektywa? Jak nie to poszukaj 😀
  Emeryt... to nie chodzi o to czy jest zgodne z czyjąś opinią. Tylko o uzasadnienie opinii. My podaliśmy dlaczego ten przepis jest w naszej opinii zasadny. Ogranicza oddawanie meczów, aby ustawić tabelę pod swoje oczekiwania... Wy napisaliście, że przepis jest bz[****] i wiele innych określeń, jednak nie pisząc ani słowa o tym naczym polega ta bzdurność. Tyle... Nie ma co doszukiwać się podtekstów
 • omgKsu: Dzisiaj Trzyniec - Kladno , wybiera sie ktoś zobaczyć mgr Jagra w akcji? :)
 • Zaba: A masz bilet?
 • omgKsu: Tak Żabo :)
  Własnie wracamy , na meczu sporo Polaków , byli kibice z Oswiecimia , Gks Tychy , Sosnowiec czy Bytom . Szkoda że jest tak zeby wypić piwo i pogadać o hokeju z kibicami "zwaśnionych" drużyn trzeba jechać za granice naszego kraju :)
 • PanFan1: Mam tak od kilkunastu lat @omgKsu - na meczach Elite League (UK) spotykam sympatyków niemal każdej polskiej drużyny i ZAWSZE jest fajna przyjazna atmosfera pomiędzy nami. Jestem pewien że ta "waśń" o której wspomniałeś, jest tylko czystą imaginacją, lub też wynikiem jakichś celowych prowokacji. A może to po prostu to o czym już wcześniej wielokrotnie pisałem, w internetach każdy mądrala i kozak, chętny naubliżać i zmieszać z błotem. Przy bezpośrednim spotkaniu ta napinka mija.
 • PanFan1: ... @omgKsu - wystarczy odejść kilka kroków za granicę i może, jeżeli nawet nie po bratersku, to na pewno z przynajmniej z obustronnym szacunkiem, pozdrawiam.
 • PanFan1: @zaba - tak krótko o moim zdaniem niedorzeczności przepisu o wyborze przeciwnika w P-O, patrząc ta dzisiejszą tabelę PHL, jakie twoim zdaniem będą pary pierwszej rundy P-O ❓
 • omgKsu: PanFan mieszkałem tez w UK i jezdziłem na Sheffield i tak jak piszesz spotykało sie kibicow roznych polskich klubów hokejowych i zawsze było ok :) Dzis pod lodowiskiem w Trzyncu nawet duzy autokar GKS TYCHY ;)
 • Zaba: @PF1... Czyli nawet sam nie wiesz na czym na niedorzeczność polega, skoro nie potrafisz tego wyjaśnić ;) Wiesz, że przepis jest niedorzeczny, ale tak właściwie to nie wiesz dlaczego ;)
 • gieksa76: Kibice z Katowic też byli na meczu
 • PanFan1: @zaba - spokojnie bracie, odpowiedź na moje pytanie, a mój pogląd na tę sprawę stanie się dla ciebie jaśniejszy.
 • omgKsu: gieksa76 noi super , trzeba przyznać ze inne klimaty jak na "naszym" podwórku ;)
 • RECplayer: PanFan1 w jakim miescie ogladasz Elite?
 • PanFan1: Nottingham
 • mario10: a o braciach Vasili Streltsov i Alexander Streltsov świat zaginał?
 • Beta: Vasilij gra
 • PEL52: Vasili Streltsov HC Rostov
 • RECplayer: @PANFan1 czasem tam gwizdam na lini ;)
 • PanFan1: @RECplayer - no proszę, to miło byłoby poznać, będziesz może w sobotę, albo w niedzielę w Coventry na meczu ❓
 • RECplayer: @PanFan1 bede w tym czasie w PL , ferie dzieciakow :D odpoczne troche od hokeja, aczkolwiek duza szansa ze wpadne do "satelity" :D
 • PanFan1: O to nie mój rewir, dobrego i do zobaczenia, 07719168837 - pozdrawiam.
 • Beta: dzisiaj U-16 o 15:30
 • Luque: Wczoraj wygrali 5-2 z Madziarami, skrót na kanale yt hockey lietuva ;)
 • Beta: oglądałam cały mecz
 • Luque: Jak widać nie tylko u Nas sędziowie to ślepe krety, w Niemczech też ;p
 • hubal: kamery , monitory , obserwatory a sędzia Bóg :)
 • Luque: Powinno być jak w NHL challenge trenera, a jak niezasadny to 2 min kara
 • Luque: Ale musiałoby być tak jak w Czechach, że trener ma na bieżąco dostęp do powtórek na tablecie... więc póki co u Nas nierealne ;p
 • Luque: Betko masz gdzieś składy tej u16?
 • PanFan1: o której U16 ❓
 • PanFan1: podeślecie link ❓
 • PanFan1: 15:30 już widzę, przepraszam dopiero oczy otworzyłem ;)
 • PanFan1: ale za link byłbym wdzięczny
 • Luque: Interesuje mnie zawodnik z #14
 • PEL52: https://www.youtube.com/watch?v=Umdnqi9bbXg
 • PanFan1: @PEL - "senks" 😉
 • Beta: Luque: Majkowski z 14
 • Luque: Serio? No to może być z niego niezły zawodnik, jak na obrońcę to ma smykałkę do gry ofensywnej
 • STOP: 11 Janik 14 Majkowski 3 Wilczak 4 Juchniewicz 5 Piątkowski
 • STOP: 9 Zając 10 Osiadły 22 Makuła 8 Wojciechowski 20 Matera
 • STOP: 7 Ziober 15 Gumiński 20 chyba Majerczyk i w tej piątce jeszcze Bąk i Mościcki
 • STOP: 16 Antolak 8 chyba Kopytko i w tej piątce jeszcze Sroka Makuch i Magner
 • Beta: Luque ...raczej serio bo info uzyskałam z pewnego źródła ....ojca jednego z naszych zawodników
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2023 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe